دوشنبه, 22 مهر 1398

پرسنل مالي

نام و نام خانوادگی: اعظم فاضلي
تحصیلات: فوق ليسانس حسابداري
سمت: مدير مالي
داخلی: 724
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: امين نجاري
تحصیلات: ليسانس اقتصاد
سمت: رئيس امور مالي
داخلی: 724
موقعیت مکانی: طبقه6

 

نام و نام خانوادگی:  فاطمه سادات  كرسوي كاشاني
تحصیلات: فوق ليسانس مديريت مالي
سمت: مسئول حقوق و دستمزد پزشكان
داخلی: 728
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: ليلا فهيمي
تحصیلات: ليسانس حسابداري
سمت: خزانه داري
داخلی: 722
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: مجتبي مقدسيان
تحصیلات: ليسانس حسابداري
سمت: مسئول حقوق و دستمزد پرسنل
داخلی: 189
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: ندا اكبري
تحصیلات: فوق ليسانس مديريت مالي
سمت: مسئول اموال و حسابداري شركتها
داخلی: 723
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: اشكان فضل الهي
تحصیلات: فوق ديپلم
سمت: تحصيلدار و كارمند حسابداري
داخلی: 726
موقعیت مکانی: طبقه