یکشنبه, 24 آذر 1398

پرسنل تداركات

نام و نام خانوادگی: عبدالله طاهري
تحصیلات: كارشناس مديريت بازرگاني
سمت: مسئول تداركات
داخلی: 729
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: امير عباس هدايتي
تحصیلات: فوق ديپلم برق
سمت: كارمند تداركات
داخلی: 729
موقعیت مکانی: طبقه 6